Tin Tức
Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 20/07/2017 20-07-2017
Bảo trì định kỳ 20/07/2017 18-07-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 06/07/2017 06-07-2017
Bảo trì định kỳ 06/07/2017 05-07-2017
[Thông báo] Sát nhập Server 2017 30-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 22/06/2017 22-06-2017
Bảo trì định kỳ 22/06/2017 22-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 08/06/2017 08-06-2017
Bảo trì định kỳ 08/06/2017 07-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 25/05/2017 25-05-2017
Bảo trì định kỳ 25/05/2017 24-05-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 11/05/2017 11-05-2017
Bảo trì định kỳ 11/05/2017 10-05-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 27/04/2017 27-04-2017
Bảo trì định kỳ 27/04/2017 26-04-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 13/04/2017 13-04-2017
Bảo trì định kỳ 13/04/2017 12-04-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 30/03/2017 30-03-2017
Bảo trì định kỳ 30/03/2017 29-03-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 16/03/2017 16-03-2017
Bảo trì định kỳ 16/03/2017 15-03-2017
Hoàn tất cập nhật Version 14 - 02/03/2017 02-03-2017
Tải trước patch up Ver 14.0 - Đại Chiến Đông Lãnh 02-03-2017
Đông Lãnh Sát Tinh - Huyền Thoại khởi sinh 01-03-2017
Bảo trì định kỳ 02/03/2017 01-03-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 23/02/2017 23-02-2017
Bảo trì định kỳ 23/02/2017 22-02-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 09/02/2017 09-02-2017
Hoàn tất bảo trì đột xuất 08/02/2017 08-02-2017
Bảo trì định kỳ 09/02/2017 08-02-2017
Hoàn tất bảo trì đột xuất 07/02/2017 07-02-2017
Bảo trì đột xuất 07/02/2017 07-02-2017
Hoàn tất bảo trì server 20/01/2017 20-01-2017
Bảo trì server 20/01/2017 20-01-2017
Hoàn tất bào trì định kỳ 19/01/2017 19-01-2017
Bảo trì định kỳ 19/01/2017 18-01-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 05/01/2017 05-01-2017
Bảo trì định kỳ ngày 05/01/2017 04-01-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 22/12/2016 22-12-2016
Bảo trì định kỳ ngày 22/12/2016 21-12-2016
Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 08/12/2016 08-12-2016
Bảo trì định kỳ ngày 08/12/2016 07-12-2016
Hoàn tất sửa lỗi skill hỗ trợ 24-11-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...