Tin Tức
Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 09/11/2017 09-11-2017
Bảo trì định kỳ 09/11/2017 08-11-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 26/10/2017 26-10-2017
Bảo trì định kỳ 26/10/2017 25-10-2017
Chuẩn bị tiến trình Sát Nhập Server 20-10-2017
Hoàn tất bảo trì đột xuất 18/10/2017 18-10-2017
Bảo trì đột xuất 18/10/2017 18-10-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 12/10/2017 12-10-2017
Bảo trì định kỳ 12/10/2017 11-10-2017
Bang Hội: sát nhập Thiên Mã Cung - Trường Bạch Sơn 02-10-2017
Khảo sát Giải đấu & Offline Hiệp Khách 29-09-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 28/09/2017 28-09-2017
Bảo trì định kỳ 28/09/2017 27-09-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 14/09/2017 14-09-2017
Bảo trì định kỳ 14/09/2017 13-09-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 31/08/2017 31-08-2017
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 31/08/2017 31-08-2017
Bảo trì định kỳ 31/08/2017 29-08-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 17/08/2017 17-08-2017
Bảo trì định kỳ 17/08/2017 15-08-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 03/08/2017 03-08-2017
Bảo trì định kỳ 03/08/2017 02-08-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 20/07/2017 20-07-2017
Bảo trì định kỳ 20/07/2017 18-07-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 06/07/2017 06-07-2017
Bảo trì định kỳ 06/07/2017 05-07-2017
[Thông báo] Sát nhập Server 2017 30-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 22/06/2017 22-06-2017
Bảo trì định kỳ 22/06/2017 22-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 08/06/2017 08-06-2017
Bảo trì định kỳ 08/06/2017 07-06-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 25/05/2017 25-05-2017
Bảo trì định kỳ 25/05/2017 24-05-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 11/05/2017 11-05-2017
Bảo trì định kỳ 11/05/2017 10-05-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 27/04/2017 27-04-2017
Bảo trì định kỳ 27/04/2017 26-04-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 13/04/2017 13-04-2017
Bảo trì định kỳ 13/04/2017 12-04-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 30/03/2017 30-03-2017
Bảo trì định kỳ 30/03/2017 29-03-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 16/03/2017 16-03-2017
Bảo trì định kỳ 16/03/2017 15-03-2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...