hiệp khách shop
vật phẩm
 • Thiếu Niên Tình Lữ (Nữ)
  T/Trang T.01/2018
 • Thiếu Niên Tình Lữ (Nam)
  T/Trang T.01/2018
 • Chí Tôn Hoả Dương Đơn
  Đơn dược PK
 • Gói Thuỷ Tinh (PN)
  Bùa PN & PVP 20
 • Thanh Long
  Linh Hồn Thạch
 • Bạch Hổ
  Linh Hồn Thạch
 • Chu Tước
  Linh Hồn Thạch
 • Huyền Vũ
  Linh Hồn Thạch
 • Long Cang Hồn
  Auto mới
  Bùa Thuý Ngọc (PN)
  Cường hoá trang bị
 • Bùa Thuý Ngọc (VK)
  Cường hoá vũ khí
  Bùa Hoàng Ngọc (PN)
  Cường hoá trang bị
 • Bùa Hoàng Ngọc (VK)
  Cường hoá vũ khí
  Cành cây phục chế
  Cành cây gọi Boss
 • Chí tôn Nhiệt Huyết Phù
  Hiệu ứng vượt trội
  Đại Thanh Sư Tử Hống
  Truyền âm toàn server
 • Yêu Hoá Gậy Cỗ Vũ
  Đổi ngoại hình vũ khí
  Bích Đàn Bảo Hàm
  Bảo rương chứa vật quý
 • Thiên Võ Kỳ Thư
  Với võ công Thăng Thiên
  Thiên-Ngưng Thần Bao
  Đạo cụ tích luỹ exp
 • Gia Hạn Túi (30 ngày)
  Gia hạn dùng Túi
  Gia Hạn Túi (90 ngày)
  Gia hạn dùng Túi
 • Phúc Vận Phù 20%
  Đạo cụ tăng may mắn
  Hạnh Vận Phù (20%)
  Bộ phù may mắn
 • Gương Huyền Ma
  Bảo rương gọi Boss
  Bùa Thuỷ Tinh
  Vũ khí / trang bị