Hướng Dẫn Sơ Cấp

10-34

Tìm hiểu giang hồ

Nâng khí công: Tùy theo lớp nhân vật để nâng khí công thích hợp.

Thăng chức 1: Khi đến level 10, sau khi nâng hết khí công, nhận nhiệm vụ thăng chức 1 tại Môn chủ Huyền Bột phái/ Linh Hồn Hoả Long Đao (Hàn Bảo Quân)/ Cổng Nguyệt Môn (Đàm Hoa Liên).

Cường hóa/hợp thành: đến Đao Kiếm Tiếu, dùng cường hóa thạch/hàn ngọc thạch/kim cương thạch để tăng khả năng cho trang bị, vũ khí.

Thuê đồ: các Hiệp khách cũng có thể thuê trang bị/vũ khí bắt đầu từ cấp 10 để dùng thử, thời hạn sử dụng là 10 ngày.