Hướng Dẫn Sơ Cấp

79-99

Thăng chức lần 4

Level 80

Thăng chức lần 4 - Chính phái : tiến đến Thần Võ Môn, Môn chủ Xa Kinh Mặc nhận nhiệm vụ chuyển chức 1/5 và làm theo hướng dẫn. Các Hiệp Khách cần tiến hành đầy đủ 5 bước của nhiệm vụ thăng chức (lần lượt theo thứ tự 1/5, 2/4, 3/5, 4/5, 5/5) để hoàn thành giai đoạn chuyển chức này, bước đến tu vi cấp độ cao hơn.

Thăng chức lần 4 - Tà phái : tiến đến Liễu Thiện Đề đốc phủ, phủ chủ Thi vi nhận nhiệm vụ chuyển chức 1/5 và làm theo hướng dẫn. Các Hiệp Khách cần tiến hành đầy đủ 5 bước của nhiệm vụ thăng chức (lần lượt theo thứ tự 1/5, 2/4, 3/5, 4/5, 5/5) để hoàn thành giai đoạn chuyển chức này, bước đến tu vi cấp độ cao hơn.

Level 90

Sau khi hoàn thành thăng chức 4 và tiếp tục luyện cấp đạt level 90, các Hiệp Khách có thể nhận được sách khí công mới khi quay về Huyền Bột Phái và di chuyển vào Nam Minh Hiệu (cuối bản đồ Huyền Bột Phái) tiến hành nhận nhiệm vụ tại Nam Minh Hồ Cảnh Vệ Binh.

Lưu ý: 

- Phải cộng hết điểm khí công trước khi nhận nhiệm vụ thăng chức.

- Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên thực hiện nhiệm vụ thăng chức riêng theo hướng dẫn trước đó.