Hướng Dẫn Sơ Cấp

34-59

Phân chia chính tà

Level 35
Gia nhập Tà phái: Sau khi hoàn tất nhiệm vụ nhận giấy giới thiệu ở Huyền Bột Phái, bạn mua phù tại Bình Thập Chỉ và di chuyển đến Tam Tà Quan, gặp quan chủ Sí Quyên, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn để gia nhập Tà Phái.

Gia nhập Chính phái: Sau khi hoàn tất nhiệm vụ nhận giấy giới thiệu ở Huyền Bột Phái, bạn mua phù tại Bình Thập Chỉ và di chuyển đến Liễu Chính Quan, gặp quan chủ Liễu Như, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn để gia nhập Chính Phái.

Sau khi gia nhập thế lực, bạn sẽ bắt đầu bước vào con đường chiến đấu triền miên với các cuộc Thế Lực Chiến, Phong Vân Đại Chiến, Võ Lâm Huyết Chiến, đồ sát ...

Nhiệm vụ 59 : Quyết định thời gian

Các Hiệp Khách bắt buộc phải tiến hành nhiệm vụ này để có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển chức về sau.

Lưu ý:

- Phải nâng hết khí công trước khi nhận nhiệm vụ gia nhập Chính/tà phái.

- Hàn Bảo Quân/Đàm Hoa Liên thực hiện nhiệm vụ thăng cấp như cấp độ trước.