Hướng Dẫn Cao Cấp

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Hệ thống nhiệm vụ hàng ngày

Thăng chức 3 : có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày tại các NPC : Kim Hương Ngọc, Đao Kiếm Tiếu,

Bình Thập Chỉ của trấn Huyền Bột.

Thăng chức 4 - 5 : có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày tại các NPC : Kim Hương Ngọc, Đao Kiếm Tiếu,

Bình Thập Chỉ, Ngân Kiều Long của trấn Huyền Bột.

Thăng Thiên 1 : có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày tại của các cấp thăng chức trước và nhiệm vụ mới

tại Bắc Hải Băng Cung : NPC Cung Đạo Chương,  Trương Tư Uy và map Nam Lâm : NPC Nguyệt Cung Thường Nga.

Thăng Thiên 2 : tương tự cấp TT1.

Thăng Thiên 3 : tương tự cấp TT2.

Lưu ý:

- Mỗi nhiệm vụ chỉ thực hiện 1 lần/ ngày.

- Có thể thực hiện nhiệm vụ ở các ô đánh dấu "x".