Thông Báo
[Mở bán] Pill hỗ trợ PK

Thân chào các Hiệp khách

Ngày 06/09/2018, Hội Đồng Võ Lâm mở bán 
Pill hỗ trợ PK vào Dzoshop 

 

Thời gian :

               Bắt đầu    : 06/09/2018

               Kết thúc   : 13/09/2018

 

 

~ Hỗ trợ chiến đấu mạnh mẽ ~

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.