Thông Báo
Khôi phục [Quan Hệ Sư Đồ]

 Khôi phục Quan Hệ Sư Đồ  

Sau khi Sát Nhập server, quan hệ sư đồ đã thiết lập trước đó sẽ bị huỷ.

Sau khi tiến hành chọn nhân vật - kho chung, các Hiệp Khách vào game tiến hành khôi phục lại quan hệ.

 

 Sư Phụ  

Các Hiệp Khách đã nhận đệ tử hợp lệ trước thời gian sát nhập, sẽ nhận được "Dây đoạn tuyệt sư đồ" trong hành trang nhiệm vụ.

Tuỳ theo số lượng đệ tử cũng như cấp bậc sư đồ, mà nhân vật sư phụ sẽ nhận được số lượng cũng như loại dây tương ứng.

Ví dụ:  Dây đoạn tuyệt sư đồ (Sư đồ bậc 2)

 

 Nhiệm vụ "Khôi phục quan hệ sư đồ"  

Nhận nhiệm vụ "Khôi phục quan hệ sư đồ" tại NPC Thiên Vân Nhạc của Huyền Bột Phái 

và hoàn thành sẽ nhận được số lượng và loại dây trói buộc sư đồ tương ứng.

Dây đoạn tuyệt sư đồ                                    Dây trói buộc sư đồ   

Sư phụ có dây trói buộc sư đồ sẽ nhận được bất kỳ nhân vật đã chuyển chức cùng thế lực làm đệ tử, nếu thoả mãn điều kiện về cấp độ đệ tử

  • Đệ tử cấp 1 - level 65 trở lên
  • Đệ tử cấp 2 - level 45 trở lên
  • Đệ tử cấp 3 - level 25 trở lên

 Sử dụng "Dây trói buộc sư đồ"  

Sư phụ nhấp chọn vào tên đệ tử sẽ thu nhận, và chuột phải vào "Dây trói buộc sư đồ" để thu nhận đệ tử.

 

Lưu ý:

- "Dây trói buộc sư đồ" không thể giao dịch, mua bán, vứt bỏ.

Sau khi thiết lập quan hệ sư đồ mới, "Dây trói buộc sư đồ" sẽ biến mất.

- HBQ / ĐHL / QV / MLC không thể bái sư.