Sự Kiện
Mở bán Bồi nguyên đơn trong Dzoshop

Thân chào các Hiệp khách

 

Liệu đã có Hiệp Khách nào nhận ra, về sự xuất hiện của một vật phẩm mới trong Dzoshop từ sau bảo trì ngày hôm qua 24/11/2016 !

Hội Đồng võ Lâm xin thông báo về việc mở bán thêm một vật phẩm trong Dzoshop:

Bồi Nguyên Đơn

 

 

Thời gian bán 

Bắt đầu: 24/11/2016

Kết thúc: 01/12/2016

 

Nội dung 

Hiệu ứng: Linh đơn gia tăng 500 sinh mệnh trong vòng 1h.

 

 

Chúc các Hiệp khách có những trận tỉ thí thành công cùng Bồi Nguyên Đơn.

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.