Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách tháng 11/2016

Thân chào các Hiệp khách

 

Ngày ấy lại đến rồi, Hội Đồng võ Lâm sẽ mở sự kiện ngày Hiệp khách trong tháng 11/2016 như sau:

 

Thời gian 

Bắt đầu: 00:00 ngày 17/11/2016

Kết thúc: 23:59 ngày 17/11/2016

 

Nội dung 

Hiệu ứng: Tăng 100% IKEM.

 

Chúc các Hiệp khách nhanh chóng đạt đến mức level mong muốn.

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.

Ngày ấy lại đến rồi,Ngày ấy lại đến rồi,Ngày ấy lại đến rồi,