Sự Kiện
[Cập nhật] Áo choàng Dân Bách Phong

  Áo Choàng Dân Bách Phong 

 

Thời gian bán:

 

- Bắt đầu: 12h00 13/11/2014 

 

- Kết thúc : 11/12/2014 (sau bảo trì)

 

 

 

Ghi chú:

 
- Trang phục có hiệu lực vĩnh viễn
 
 
- Riêng dòng hỗ trợ thuộc tính chi có tác dụng từ ngày  13/11/2014 - 11/12/2014 nghĩa là nếu các hiệp khách mua ngay từ 13/11/2014 thì có thể sử dụng hiệu ứng này trong 4 tuần. Nếu các hiệp khách mua vào các ngày khác hiệu ứng trang phục vẫn sẽ mất đi vào ngày 11/12/2014
 
 
 
 
 THỜI TRANG THẦN THÁNH
 
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 13/11/2014
 
- Kết thúc: 11/12/2014
 
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các Hiệp Khách sở hữu  Áo choàng Dân Bách Phong [Chân] đến NPC Ngân Kiều Long nhận nhiệm vụ “THỜI TRANG THẦN THÁNH”
 
 
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ
 
Áo choàng Dân Bách Phong [Chân]
 
+ 100,000,000 Gold.
 
 
Sau khi giao trả nhiệm vụ áo choàng (Chân) sẽ được chuyển thành áo choàng (Thần) với các thuộc tính hỗ trợ được nâng cao thêm 1 bậc như sau:
 
 
 
 
Lưu ý:
 
- Ngoại hình áo choàng sẽ không thay đổi.
 
- Hiệu ứng áo choàng sẽ kết thúc sau bảo trì 11/12/2014