Nhật Ký Giang Hồ
Cầm Sư - sức mạnh cần khám phá

 

Hãy tham gia và bình chọn cho  cuộc thi "Nghiên Cứu nhân vật Cầm Sư" chi tiết tại đây "Click"